Algemene voorwaarden (Zakelijke relaties)

De algemene voorwaarden van Meesters ICT zijn te allen tijde te raadplegen en te downloaden op onze website www.meesters-ict.nl.

 

Identiteit van de opdrachtnemer

Naam (opdrachtnemer) Meesters ICT
Handelend onder Meesters ICT

Vestigingsadres Baronieweg 13 5321 JV  Hedel
Telefoonnummers 0418 637115 -  0654 3663616
E-mailadres fred@meesters-ict.nl
BTW-nummer NL001929652B85
KvK-nummer 58381805

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van Meesters ICT en op alle met Meesters ICT gesloten overeenkomsten.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of zaken. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 1.4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.

1.6. De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van Meesters ICT wordt door Meesters ICT uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke bedingen binden Meesters ICT slechts , voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Meesters ICT zijn aanvaard. Onder 'de opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Meesters ICT in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7. Meesters ICT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien wijziging c.q. aanvulling plaatsvindt, zal Meesters ICT de laatst gewijzigde versie op haar website vermelden. Derhalve zal altijd de versie die op de website staat, geldend zijn.

1.8. Meesters ICT is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Meesters ICT zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties van producten zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle aanbiedingen en offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties.

2.3. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken vanaf datum aanbieding of offerte, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.

2.4. Een overeenkomst komt (onder andere) tot stand op het moment dat de opdrachtgever een offerte van Meesters ICT heeft ondertekend of op enig andere wijze heeft bevestigd, doordat Meesters ICT een schriftelijke bevestiging zendt van een order of opdracht van de opdrachtgever dan wel Meesters ICT uitvoering heeft gegeven aan een order of opdracht van de opdrachtgever. Desalniettemin kan Meesters ICT de totstandkoming van een overeenkomst herroepen in geval de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of in het verleden zijn verplichtingen niet is nagekomen. In dat geval zal Meesters ICT de opdrachtgever dit binnen uiterlijk tien dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.

2.5. De opdrachtgever en Meesters ICT komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Meesters ICT gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

2.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van zaken of diensten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Meesters ICT garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, zaken en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.7. Getoonde en/of verstrekte modellen, afbeeldingen en beschrijvingen in zowel van Meesters ICT als van derden afkomstige prospectussen, brochures, tekeningen, en opgaven van afmetingen, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Meesters ICT zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.8. De in het vorige lid genoemde modellen, afbeeldingen en/of beschrijvingen blijven te allen tijde eigendom van Meesters ICT (of een derde van wie de modellen, afbeeldingen en/of beschrijvingen afkomstig zijn) en dienen op eerste verzoek van Meesters ICT te worden teruggezonden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.9. Alle door Meesters ICT verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden of prestaties van door Meesters ICT te leveren zaken of diensten zijn geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

2.10. In aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen binden Meesters ICT niet: Meesters ICT is steeds tot aanpassing gerechtigd.

 

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen in aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten zijn in Euro's en exclusief btw, tenzij schriftelijk anders is vermeld en zijn exclusief kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transport- of verzendkosten, administratiekosten en kosten van ingeschakelde derden.

3.2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Meesters ICT in haar offerte en/of anderszins aan de opdrachtgever heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in een offerte of andere prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Meesters ICT worden gecorrigeerd.

3.3. Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht Meesters ICT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4. Ingeval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen beheren onderhoudscontracten, geldt dat Meesters ICT gerechtigd is periodiek de geldende prijzen aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5. Indien Meesters ICT en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Meesters ICT ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Meesters ICT gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

3.6. In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van de opdrachtgever, is Meesters ICT gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2022. Daarnaast is Meesters ICT gerechtigd (al dan niet tegelijkertijd met de jaarlijkse verhoging dan wel tussentijds) schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een niet periodiek overeengekomen (tussentijdse) tariefaanpassing en/of in het geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting de tariefaanpassing resulteert in een hogere prijs/tarief dan na aanpassing met inachtneming van de dienstenprijsindex is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst binnen dertig dagen, nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk op te zeggen tegen de datum dat de wijziging in werking zou kunnen treden. Meesters ICT is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.

 

4. Betaling

4.1. Facturen dienen ofwel contant bij aflevering van de zaken en/of oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, is Meesters ICT gerechtigd, na schriftelijk verkregen toestemming van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van de opdrachtgever te laten uitvoeren. Indien de opdrachtgever de incasso, binnen een termijn van dertig dagen, ongedaan wenst te laten maken, dient de opdrachtgever vooraf in overleg met Meesters ICT te treden.

4.3. Rembourszendingen vinden slechts op verzoek van de opdrachtgever plaats. Een remboursbetaling vindt plaats tegen contante betaling aan de vervoerder of op een door de vervoerder te bepalen andere wijze van betalen. Bestellingen boven € 2.000,00 exclusief btw worden niet onder rembours bezorgd.

4.4. Ingeval door Meesters ICT een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van deze termijn de opdrachtgever in verzuim is.

4.5. Bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 8% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend, met een minimaal bedrag van € 40,00.

4.6. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Meesters ICT als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betaling)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief btw.

4.7. In geval van niet-nakoming van de (betaling)verplichtingen door de opdrachtgever is Meesters ICT bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van zaken en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betaling)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.8. De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Meesters ICT zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan Meesters ICT verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Meesters ICT, uit welke hoofde dan ook.

4.9. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Meesters ICT heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

 

5. Levering en levertijden

5.1. Leveringen van zaken en/of diensten vinden altijd zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Meesters ICT bij de totstandkoming van de overeenkomst de verwachte (op)levertijd aangeven. Deze levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Meesters ICT kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en derhalve kunnen ook daaraan geen rechten omtrent de levertijd worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Meesters ICT schriftelijk te worden bevestigd.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en prijzen gelden.

5.3. Meesters ICT heeft het recht een overeenkomst in delen te leveren c.q. uit te voeren. Elke levering c.q. fase wordt als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Meesters ICT per transactie worden gefactureerd.

5.4. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de schriftelijke bevestiging van Meesters ICT. De aan die wijzigingen eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het wijzigen van een order kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd.

5.5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt verzending van de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door Meesters ICT en/of voor haar rekening mocht plaatsvinden.

5.6. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de opdrachtgever te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt Meesters ICT zich het recht voor de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Meesters ICT wijst opdrachtgever erop zich voldoende te verzekeren voor het risico van diefstal en/of tenietgaan dan wel zal Meesters ICT de opslag van de goederen te verzekeren; de kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Na opslag geldt een termijn van één maand waarbinnen de opdrachtgever Meesters ICT in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Meesters ICT schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

5.7. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de in lid 6 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft Meesters ICT het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Meesters ICT is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

5.8. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagen/of andere kosten te betalen onverlet.

 

6. Risico

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderwerp van een overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever bij aflevering, en wel op het moment waarop de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever ingeschakelde tussenpersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Meesters ICT aan de opdrachtgever heeft verklaard dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden.

 

7. Uitvoering van dienstverlening

7.1. De opdrachtgever is gehouden alle door Meesters ICT verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Meesters ICT. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Meesters ICT verstrekte gegevens en informatie.

7.2. Indien Meesters ICT bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Meesters ICT niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt dan wel indien de opdrachtgever niet de juiste informatie heeft verstrekt.

7.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:

a. de zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Meesters ICT en goed bereikbaar zijn voor de werkzaamheden;

b. Meesters ICT op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overige toepasselijke overheidsvoorschriften;

c. de door de opdrachtgever aan Meesters ICT verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software en dergelijke vrij zijn van virussen en/of defecten;

d. Meesters ICT binnen een redelijke termijn voor de datum c.q. het tijdstip waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Meesters ICT haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;

e. Meesters ICT voor de uitvoering van de werkzaamheden die op de locatie van de opdrachtgever of diens opdrachtgever uitgevoerd moeten worden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor die werkzaamheden benodigde voorzieningen, zoals elektriciteit. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. diens opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde voorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever;

f. op de locatie waar Meesters ICT en/of de door Meesters ICT ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door Meesters ICT en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.

7.4. De opdrachtgever zal Meesters ICT tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de advisering c.q. de uitvoering van andere werkzaamheden of dienstverlening.

7.5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Meesters ICT tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever of diens opdrachtgever heeft opgeslagen.

7.6. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Meesters ICT in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan Meesters ICT schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Voldoet de opdrachtgever hier niet of niet tijdig aan, dan wordt geacht dat de dienstverlening van Meesters ICT aan de overeenkomst beantwoordt en verliest de opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van het (eventuele) tekortschieten van Meesters ICT ten dienste stonden. Meesters ICT zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Meesters ICT zoals bepaald in artikel 12.

7.7. Overeenkomsten die tussen Meesters ICT en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten aan de opdrachtgever, waaronder begrepen onderhoudscontracten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

7.8. Een overeenkomst als bedoeld in lid 7 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer de opdrachtgever zijn overeenkomst met Meesters ICT vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.

7.9. Meesters ICT heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 7 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door de opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is Meesters ICT niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.10. Een overeenkomst als bedoeld in lid 7 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

7.11. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk - per aangetekend schrijven - plaats te vinden.

 

8. Voortgang, uitvoering overeenkomst

8.1. Meesters ICT kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

8.2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Meesters ICT niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Meesters ICT gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 8.3. Indien Meesters ICT c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de opdrachtgever niet op de overeengekomen datum c.q. het overeengekomen tijdstip kan/kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Meesters ICT gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Meesters ICT niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Meesters ICT met de opdrachtgever in overleg treden over zodanige wijziging van de overeenkomst, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Meesters ICT zal de opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht niet meer mogelijk zal zijn. Meesters ICT heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Meesters ICT verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

8.5. Het risico voor de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Meesters ICT bevinden, blijft bij de opdrachtgever berusten. De opdrachtgever is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich onder het beheer van Meesters ICT bevinden.

8.6. Alle onkosten die door Meesters ICT worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

9. Meer- en minderwerk

9.1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Meesters ICT en de opdrachtgever overeengekomen te worden. De opdrachtgever dient dit schriftelijk per e-mail aan Meesters ICT te bevestigen.

9.2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. In geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. In geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

9.3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt bij de eerstvolgende (termijn)factuur dan wel de eindfactuur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

10. Oplevering en goedkeuring

10.1. Meesters ICT is gehouden de opdrachtgever mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht, gebruiksklaar is.

10.2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld, de opdrachtgever het werk heeft gecontroleerd en de werkbon voor goedkeuring door de opdrachtgever is getekend. 10.3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd en geaccepteerd, indien de opdrachtgever de zaak - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van zeven dagen na voormelde mededeling dat het werk afgerond en de zaak gebruiksklaar is, niet gemotiveerd heeft aangegeven op welke onderdelen het geleverde werk niet naar behoren is uitgevoerd c.q. opgeleverd.

10.4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door Meesters ICT verrichte, en met de opdrachtgever overeengekomen werk.

10.5. Ingeval de opdrachtgever na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken of onvolkomenheden met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken of onvolkomenheden de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

11. Ruilen en klachtplicht

11.1. De opdrachtgever is verplicht geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de werkbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan Meesters ICT te worden gemeld.

11.2. Software en vergelijkbare producten kunnen, mits het voorraadproducten betreft, uitsluitend worden geruild binnen drie dagen na levering en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (de seal) niet is verbroken. Overige producten kunnen, mits het voorraadproducten betreft, slechts worden geruild binnen zeven dagen na levering. Alle speciaal ten behoeve van de opdrachtgever door Meesters ICT ingekochte of geproduceerde producten, software en/of andere producten kunnen niet worden geruild. Alle kosten verbonden aan het retourneren van producten aan Meesters ICT zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat hetgeen door Meesters ICT is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen zeven dagen, aan Meesters ICT schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Voldoet de opdrachtgever hier niet of niet tijdig aan, dan wordt geacht dat de door Meesters ICT geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden en verliest de opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van het (eventuele) tekortschieten van Meesters ICT ten dienste stonden.

11.4. Ruilen en klagen is slechts mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

11.5. Ten aanzien van spoedreparaties kunnen geen klachten geldend gemaakt worden. 11.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

11.7. Meesters ICT dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Meesters ICT ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Meesters ICT indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar schriftelijke instemming heeft betuigd.

11.8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Meesters ICT te bepalen wijze en in de originele verpakking.

11.9. Indien de zaken na (op)levering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt, verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op ruilen en/of klagen. 11.10. Ingeval van terechte klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

 

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1. Voor door Meesters ICT geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgelegd. Meesters ICT vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie.

12.2. Meesters ICT is niet aansprakelijk te houden voor schade als opdrachtgever, op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, zelf in gebreke is met de nakoming van een verplichting tegenover Meesters ICT.

12.3. Meesters ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, milieuschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden.

12.4. Tekortkomingen van aanbieders van lijnen en/of andere vormen van telecommunicatienetwerken en diensten waarmee de door Meesters ICT geleverde apparatuur is verbonden, evenals storingen op deze lijnen en/of andere vormen van telecommunicatienetwerken, zijn op geen enkele wijze aan Meesters ICT toerekenbaar. Voor eventuele (gevolg)schade door tekortkomingen en/of storingen op of aan deze lijnen en/of andere vormen van telecommunicatienetwerken is Meesters ICT op geen enkele wijze aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Meesters ICT voor alle schade die de opdrachtgever kan lijden als gevolg van tekortkomingen en/of storingen op of aan deze lijnen en/of andere vormen van telecommunicatienetwerken.

12.5. Als Meesters ICT bij de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever hulppersonen inschakelt dan is Meesters ICT niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen die door deze hulppersonen worden gemaakt, behalve voor zover die door enige verzekeraar (die van de hulppersoon of van Meesters ICT) wordt vergoed. Als een hulppersoon zijn of haar aansprakelijkheid wil beperken, heeft Meesters ICT de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.6. Indien Meesters ICT, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt en te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Meesters ICT in een voorkomend geval uitkeert. In geval er sprake is van een deellevering wordt de factuurwaarde van de deellevering bedoeld en niet de factuurwaarde van de totale opdracht.

12.7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is er geen sprake van garantie of aansprakelijkheid van Meesters ICT in de navolgende gevallen:

a. indien de slijtage van het product als normaal kan worden beschouwd;

b. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Meesters ICT of de fabrikant van het product zijn verricht;

c. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, of indien deze is gewijzigd of onleesbaar of onherkenbaar is gemaakt;

d. indien schade of gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming of verstrekte adviezen of instructies corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

e. indien schade of gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

f. indien er noodreparaties zijn uitgevoerd.

12.8. Indien Meesters ICT door derden mocht worden aangesproken voor schade hoe ook genaamd en waarvoor opdrachtgever aangesproken dient te worden, dan zal de opdrachtgever Meesters ICT ter zake daarvan volledig vrijwaren.

12.9. Het is mogelijk dat Meesters ICT op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief bedoeld. Meesters ICT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt gelinkt en/of verwezen of voor het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

12.10. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Meesters ICT schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

12.11. Iedere vordering tot schadevergoeding die opdrachtgever mocht hebben, heeft een verjaringstermijn van één jaar. De termijn zal direct gaan lopen op de dag waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Eigendom van zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Meesters ICT is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

13.2. De opdrachtgever mag de zaken, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verpanden, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

13.3. De opdrachtgever is verplicht Meesters ICT terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

13.4. De opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Meesters ICT heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Meesters ICT te bewaren.

13.5. De opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Meesters ICT ter inzage te geven.

13.6. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever. Meesters ICT kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Meesters ICT op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

14. Hosting

Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien door Meesters ICT ten behoeve van de opdrachtgever gegevens en/of (web)applicaties worden gehost voor de opdrachtgever via internet of een ander netwerk.

14.1. Meesters ICT zet zich er voor in dat (web)applicaties van de opdrachtgever naar beste kunnen worden geconfigureerd en beheerd. De opdrachtgever is gehouden om al datgene te doen dan wel na te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicaties mogelijk te maken, en dient Meesters ICT daartoe alle noodzakelijke informatie te verstrekken.

14.2. De opdrachtgever verstrekt aan Meesters ICT een onbeperkte licentie om alle door de opdrachtgever aan Meesters ICT aangeleverde gegevens en software te verspreiden, op te slaan of te kopiëren op elke door Meesters ICT geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Meesters ICT. Meesters ICT is niet gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) aan de opdrachtgever te leveren.

14.3. De opdrachtgever vrijwaart Meesters ICT van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de hosting- en/of internetdiensten door de opdrachtgever. Meesters ICT is niet verantwoordelijk voor de gegevens en software die door middel van een koppeling worden aangeroepen. Indien Meesters ICT op grond van een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van de opdrachtgever of zijn medewerkers, dan zullen alle daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14.4. Alle hosting- en internetdiensten van Meesters ICT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een bepaald resultaat is vastgelegd en dat resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

14.5. De elektronische transmissie van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de internet- en hostingdiensten, op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van de opdrachtgever.

14.6. Indien de hosting- en internetdiensten (mede) geleverd worden via netwerken of faciliteiten van Meesters ICT, dan zal Meesters ICT zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan. Meesters ICT biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Meesters ICT gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

14.7. Meesters ICT zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Meesters ICT. Meesters ICT kan niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Meesters ICT zal zich inspannen om de opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

14.8. Indien naar het oordeel van Meesters ICT een gevaar ontstaat voor het functioneren van de hosting- of internetdiensten of het netwerk van Meesters ICT of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van email of andere gegevens, slechte beveiliging van software of andere diensten, of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Meesters ICT gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen dan wel te stoppen. Meesters ICT heeft het recht om de hosting- en internetdiensten of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Meesters ICT zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Meesters ICT is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met een buitengebruikstelling, tenzij schriftelijk expliciet iets anders is overeengekomen.

14.9. Slechts indien dat schriftelijk expliciet is overeengekomen, is Meesters ICT gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. Tenzij schriftelijk ander is overeengekomen, is Meesters ICT niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door de opdrachtgever op het netwerk of via de hostingdiensten van Meesters ICT opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een back-up te verzoeken bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.

14.10. Meesters ICT is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal Meesters ICT zich inspannen om de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen indien dat technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Meesters ICT vergt, kan de opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. Meesters ICT kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

14.11. Meesters ICT kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de hostingdiensten. De opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is Meesters ICT bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die Meesters ICT daarvoor hanteert. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van Meesters ICT.

14.12. Meesters ICT zal ervoor zorgen dat de opdrachtgever bij beëindiging van de overeenkomst een redelijke gelegenheid wordt geboden om de gegevens van de opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van Meesters ICT, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar systemen van een nieuwe aanbieder. Voor dit doeleinde zal Meesters ICT zich inspannen om eenmalig de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te bieden.

 

15. Internetgebruik

Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien door Meesters ICT ten behoeve van de opdrachtgever internetvoorzieningen ter beschikking worden gesteld, op welke wijze dan ook.

15.1. De opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan de opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

15.2. De opdrachtgever onthoudt zich ervan andere internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Meesters ICT. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server van Meesters ICT, op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dat Meesters ICT of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

15.3. Naast de wettelijke bepalingen is tevens schade die is ontstaan door ondeskundigheid van de zijde van de opdrachtgever of door het handelen in strijd met bovenstaande punten, voor rekening van de opdrachtgever. Ter voorkoming van problemen en schade is Meesters ICT naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van de opdrachtgever ten aanzien van het internet zodanig te beperken dat het beheer in zijn geheel door Meesters ICT wordt uitgevoerd.

 

16. Overmacht

16.1. Ingeval van overmacht is Meesters ICT niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, althans wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

16.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Meesters ICT, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

16.3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.11, op te zeggen, zonder dat daardoor voor één van partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

16.4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

 

17. Intellectuele eigendom

17.1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de zaken, diensten en/of de internetsite berusten bij Meesters ICT, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

17.2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesters ICT, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

17.3. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Meesters ICT geleverde zaken te verwijderen en/of te wijzigen.

17.4. Het is Meesters ICT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar zaken en diensten, met name software. Indien Meesters ICT door middel van technische bescherming haar zaken en/of diensten heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

 

18. Ontbinding / beëindiging

18.1. Meesters ICT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard of anderszins insolvent is geraakt of dreigt te raken, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Meesters ICT zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

18.2. Meesters ICT kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen.

18.3. Bedragen die Meesters ICT heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

19.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties, offertes en/of orderbevestigingen van Meesters ICT of overeenkomsten die met Meesters ICT zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Meesters ICT is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.